• Informacje na temat:

  vat 7d

Artykuły na temat: vat 7d
 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 • Zasady rozliczania nadwyżki podatku VAT

  W przypadku gdy z rozliczenia VAT wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik decyduje czy nadwyżkę tę wykazać do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy też do zwrotu bezpośredniego. Zwrot bezpośredni jest prawem podatnika, z którego nie musi on korzystać.

 • Czy warto rozliczać VAT za okresy kwartalne?

  Podatnicy VAT (nie tylko mali) mogą wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT. Wybór tej metody podatnik musi zgłosić do urzędu skarbowego. Decyzja o kwartalnym rozliczaniu VAT powinna być zawsze przeanalizowana. Jeżeli bowiem podatnik zdecydował się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, musi w ten sposób się rozliczać przez minimum rok. Niekiedy jednak wybór ten może wpłynąć na poprawę płynności

 • Kwartalny sposób rozliczeń nie dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających status małego podatnika. Również inne podmioty mogą rozliczać VAT kwartalnie – na formularzu VAT-7D. Podmiot niebędący małym podatnikiem, który zamierza składać kwartalne deklaracje VAT, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, musi zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego

 • Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji

 • Rozliczanie VAT przez małych podatników - pytania i odpowiedzi

  W 2014 r. korzystam ze statusu małego podatnika i od początku 2014 r. rozliczam VAT metodą kasową. Czy jeżeli na koniec roku 2014 wartość sprzedaży wyniesie 5.030.000 zł., nie będę już mógł być małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT?

 • Fiskus przedłuża zwrot VAT. Sprawy trafiają do sądów, a firmy czekają latami

  Na zwrot podatku VAT urząd skarbowy ma z reguły 60 dni, liczonych od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Wykorzystując furtkę w przepisach, może jednak ten termin przedłużać w nieskończoność. W praktyce z 60 dni robi się kilka lat. W lipcu 2017 roku rekordzista czekał na zwrot ponad 8 lat.

 • Ku osłupieniu setki tysięcy podatników od początku lipca br. wprowadzono obowiązek przekazywania przez część podatników podatku od towarów i usług części ewidencji podatkowych. Przepis ten znalazł się nie wiadomo dlaczego w... Ordynacji podatkowej, mimo że dotyczy to tylko podatników jednego podatku i to nie wszystkich.

 • Zaokrąglenia w JPK

  Przy zestawieniu rejestru VAT w formie JPK i deklaracji podatkowej występują rozbieżności wynikające z zaokrągleń. Czy należy dokonywać w JPK zaokrągleń tak jak w deklaracji VAT-7?

 • Faktury korygujące w podatku dochodowym

  W firmowej rzeczywistości różne zdarzenia gospodarcze mogą powodować konieczność wystawienia faktur korygujących. Zarówno przedsiębiorca, który je wystawia, jak i ten, który je otrzymuje ma obowiązek prawidłowego rozliczenia ich w podatku dochodowym.