• Informacje na temat:

  wymiar urlopu

Artykuły na temat: wymiar urlopu
 • Obniżony wymiar czasu pracy wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?

  Ważne: Pełny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, przy czym co do zasady, jeden miesiąc przysługuje wyłącznie każdemu z rodziców; nie może on jego scedować na drugiego rodzica.

 • Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

  W wielu okolicznościach wskazanych w Kodeksie pracy urlop pracownika należy ustalić w wymiarze proporcjonalnym. Tak jest np. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także w przypadku podjęcia lub ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego. Również zmiana wymiaru czasu pracy w czasie roku kalendarzowego obliguje pracodawcę do ustalenia urlopu pracownika w wymiarze

 • Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu

  Pracownik powinien wykorzystać pełną pulę nabytego urlopu. Okres, podczas którego będzie na nim przebywał, jest uzależniony od aktualnej organizacji czasu pracy. Nieudzielenie pracownikowi urlopu zaległego w terminie określonym stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może skutkować odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożonego karą grzywny od...

 • Rozliczanie urlopów na przełomie roku

  niewykorzystania urlopów na rok bieżący. Poza tym na przełomie lat pojawiają się dylematy związane z udzielaniem urlopu w ostatnim okresie roku.

 • Ustalenie wymiaru urlopu po udokumentowaniu stażu pracy

  Zdarza się, że przy zatrudnieniu pracownik nie przedłoży wszystkich świadectw pracy bądź też dokumentów poświadczających inne okresy zaliczane do stażu, od którego zależy wymiar urlopu. Pracodawca ustala wówczas jego uprawnienia urlopowe tylko na podstawie posiadanych dokumentów. Jednakże w razie późniejszego udowodnienia dodatkowego zatrudnienia, pracodawca jest obowiązany przeliczyć wymiar...

 • Od 2016 zmiany w urlopach rodzicielskich

  Od nowego roku wchodzą w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni.

 • Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się czas nauki w zasadniczej szkole zawodowej (maksymalnie trzy lata), w średniej szkole zawodowej (maksymalnie pięć lat), w średniej szkole ogólnokształcącej (cztery lata), w szkole policealnej (sześć lat) oraz w szkole wyższej (osiem lat).

 • Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

  Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik powinien otrzymać za ten czas zasiłek macierzyński oraz mieć naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one finansowane przez budżet państwa. Niektórzy jednak pracodawcy muszą je rozliczyć w raportach przekazywanych do ZUS.

 • ABC urlopu

  ...§Wymiar urlopu zależy od ogólnego okresu zatrudnienia pracownika. Wynosi on 20 dni dla pracowników ze stażem pracy do lat 10 oraz 26 dni dla osób pracujących...

 • Urlop szkoleniowy nie zawsze obowiązkowy

  Powoli zbliża się czas inauguracji nowego roku akademickiego, w czasie którego wielu pracowników rozpocznie lub będzie kontynuowało naukę. Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach lub w innych formach, np. na kursach czy szkoleniach, odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, pracownikom przysługuje m.in. urlop szkoleniowy.