• Informacje na temat:

  wynagrodzenie pracownika młodocianego

Artykuły na temat: wynagrodzenie pracownika młodocianego
 • Gorący okres przedświąteczny - czy pracownik może odmówić nadgodzin?

  Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, jaki wynika z systemu i rozkładu pracy. Czy możemy odmówić wykonania takiej dodatkowej pracy? Kodeks pracy mówi, że do podstawowych obowiązków pracownika należą sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń...

 • Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych

  Prawo pracy, podobnie jak wiele innych dziedzin prawa, przysparza niekiedy trudności w praktyce. Wynikają one nie tylko z zawiłych regulacji, ale również z dużej ilości przepisów odrębnych normujących zatrudnienie określonych grup pracowniczych. Wobec niespójności niektórych norm prawnych i rozbieżnych opinii co do ich rozumienia oraz stosowania, szczególnego znaczenia nabierają stanowiska resortu pracy.

 • Pracodawcy obliczają wartość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: Fundusz) na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, o ile przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza stanowiło kwotę wyższą.

 • Odprowadzanie odpisu na ZFŚS w praktyce

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisów fakultatywnych. Wymienione odpisy odprowadza się dwa razy w roku, przy czym ewentualna zmiana w przeciętnej liczbie zatrudnionych wymaga korekty odpisów na koniec roku.

 • 12 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci

  Każdego dnia na świecie pracują 352 miliony dzieci. Często w zamian otrzymują jedynie niewielkie wynagrodzenie lub posiłek. ​Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci obchodzimy 12 czerwca.

 • Letnie obowiązki z zakresu bhp

  W czasie lata wysokie temperatury przyczyniają się do zwiększenia uciążliwości pracy. Wprawdzie dokuczliwość upałów bywa zróżnicowana, jednak panujące w tym okresie temperatury są na tyle wysokie, że zobowiązują pracodawcę do podjęcia dodatkowych działań z zakresu bhp. Dotyczą one głównie zapewnienia pracownikom wody i napojów profilaktycznych, choć zasadne są też próby obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczeń.

 • W dniu 19.2.2010 r. Prezesa GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. wyniosło 2716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. wyniosło 2794,25 zł.

 • W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

  W 2017 r., po kilku latach utrzymywania na tym samym poziomie wysokości odpisów na ZFŚS, zostały one podwyższone. Niezmieniona pozostała jednak kwota bazowa dla nauczycieli, na podstawie której ustalane jest świadczenie urlopowe dla tej grupy zatrudnionych. Podwyższenie odpisów na ZFŚS powoduje też zwiększenie świadczenia urlopowego w zakładach, w których odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na Fundusz.

 • Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 18.2.2011 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2010 r. - 2917,14 zł.

 • Wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2016 r.

  Kolejny już rok odpisy na ZFŚS pozostają w niezmienionych wysokościach. Pociąga to za sobą także pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości świadczenia urlopowego. Również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli nie został podwyższony. Powyższe kwestie wynikają ze znowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.