• Informacje na temat:

  wypowiedzenie pracy na czas nieokreślony przez pracownika

Artykuły na temat: wypowiedzenie pracy na czas nieokreślony przez pracownika
 • Agnieszka C. kilka lat pracowała w firmie spożywczej – miała umowę na czas nieokreślony. Gdy zmienił się szef działu, zaczęła mieć poważne kłopoty. Podejrzewała, że nowy szef zamierza ją zwolnić(...) z obowiązku świadczenia pracy? – dopytywała. Ekwiwalentu nie chcą płacić Prawnik z PIP wyjaśnił, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w dowolnym momencie wypowiedzenia...

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką(...) sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności, często zależy wynik sprawy w sądzie pracy.

 • Częste nieobecności mogą się źle skończyć dla pracownika.

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Osoby, które tracą posadę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mają różne prawa, których pracodawcy muszą przestrzegać. Wyjaśniamy, co należy się pracownikowi „na wypowiedzeniu”?

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  O zmianach w warunkach objętych informacją, dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

 • ZUS od wypłat dokonanych pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę to inaczej jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę. Zasadniczo w okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych. Czy każde z nich jest oskładkowane?

 • ...– zależnie od długości umowy) oraz na czas nieokreślony (okres wymówienia zależy od stażu pracy i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy). Wypowiedzenie przewidziane jest też dla umowy na zastępstwo (3 dni(...) korzystniejszych dla pracownika postanowień niż te wynikające z prawa pracy. Jednak oceny, czy zapis umowy jest korzystny dla pracownika i przez to wiążący, należy dokonywać według okoliczności istniejących...

 • Odprawa pieniężna dla pracownika

  Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.