• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy na czas nieokreslony przez pracodawcę

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy na czas nieokreslony przez pracodawcę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę

  Jak długi jest okres wypowiedzenia umowy rozwiązywanej przez pracodawcę? Czy zależy on od pełnego stażu pracy (jak przy urlopach), czy od tego w obecnym zakładzie? Justyna z Pabianic...

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  .... Wymienione wyżej elementy umowy zostały uznane przez ustawodawcę za obowiązkowe. Podawanie w umowie o pracę obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia nie jest natomiast konieczne. Nie znaczy to jednak, że nie może być on w umowie o pracę wskazany. Ważne: W treści umowy o pracę można wskazać postanowienia fakultatywne, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę w art. 29 § 1 K.p. sformułowania...

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • ...: na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy. Umowa o pracę na zastępstwo jest tylko odmianą umowy na czas określony. Pracodawca zawiera ją w sytuacji dla siebie trudnej(...)Róża J. rok temu została zatrudniona na zastępstwo za pracownicę, która poszła na urlop wychowawczy. Rok jednak szybko minął i młoda matka zawiadomiła pracodawcę, że wraca do pracy. Róża zastanawiała...

 • O zmianie długości wypowiedzenia trzeba informować

  Krótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości.

 • Agnieszka C. kilka lat pracowała w firmie spożywczej – miała umowę na czas nieokreślony. Gdy zmienił się szef działu, zaczęła mieć poważne kłopoty. Podejrzewała, że nowy szef zamierza ją zwolnić(...) ma tylko urlop bieżący, czyli taki, do którego nabył prawo w roku rozwiązania umowy o pracę, czy też dodatkowo urlop zaległy – dodał prawnik. Przyznał jednak, że dla pracodawcy jest o wiele...

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • Danuta J., zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony, dosyć często przebywa na zwolnieniach lekarskich. Jakby tego było mało, również jej małe dzieci bez przerwy chorują(...): – W takiej sytuacji pracodawca może z pracownicą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. – A co mogę napisać w uzasadnieniu decyzji o rozwiązaniu umowy z tą pracownicą? – dopytywał szef Danuty...

 • ZUS od wypłat dokonanych pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę to inaczej jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę. Zasadniczo w okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych. Czy każde z nich jest oskładkowane?