• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy na okres próbny

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy na okres próbny
 • ...mi się, że umowy na okres próbny nie można wypowiedzieć. Przecież pracownik musi mieć czas na nauczenie się swoich obowiązków – skarżyła się koledze, radcy prawnemu. Zawsze można się odwoływać Znajomy niestety musiał wyprowadzić ją z błędu. – Umowę zawartą na czas próbny może rozwiązać za wypowiedzeniem każda strona. Jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, okres wypowiedzenia umowy...

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • Piątego kwietnia 2016 roku córka dostała wypowiedzenie... Ma 3 miesiące wymówienia. Kiedy zakończy się jej umowa? Czy córka musi pracować aż do jej końca i wykonywać polecenia pracodawcy? – Hanna B. z Pomorza.

 • Umowy terminowe na nowych zasadach

  Już za kilka miesięcy zatrudnienie terminowe będzie się odbywało na zupełnie nowych warunkach. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia, nie będą też mogły być traktowane jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

 • Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 • Pracodawcy o umowach terminowych

  Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 • ...okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?” Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych(...) dotyczy ciężarnych oraz pań przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich (z wyjątkiem tych za trudnionych na okres próbny do 1 miesiąca). Ale uwaga! Pracownice na urlopach wycho wawczych...

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

 • Zasady umowy na okres próbny

  Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeśli umowę zawarto na czas do 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli umowa była dłuższa niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosił(...) pracownica Jeśli kobieta zaszła w ciążę w czasie umowy na okres próbny, może liczyć na jej przedłużenie do dnia porodu tylko, gdy umowa przekracza 1 miesiąc i uległyby rozwiązaniu po 3. miesiącu...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.