• Informacje na temat:

  zasiłek chorobowy

Artykuły na temat: zasiłek chorobowy
 • W tym roku służby mundurowe, czyli m.in. żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, służby więziennej i celnej powinni liczyć się z obniżeniem zasiłków chorobowe.

 • Co powoduje zmniejszenie zasiłku chorobowego?

  Zasiłek chorobowy, należny generalnie jako rekompensata utraconego zarobku, zasadniczo związany jest z niezdolnością do pracy lub z niemożnością jej wykonywania. Przysługuje w ściśle określonym przez ustawodawcę wymiarze ubezpieczonemu albo osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Określając warunki, po spełnieniu których zasiłek chorobowy jest

 • Mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Niedawno zaszłam w ciążę. Źle się czułam, więc lekarz dał mi zwolnienie. Czy ZUS może je zakwestionować?

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • Pracujesz na zwolnieniu? Możesz stracić zasiłek chorobowy

  ...gospodarczej. Jeśli ZUS odkryje, że pracowaliśmy, cofnie zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Pracownicy ZUS mogą przeprowadzać kontrole chorych zarówno w miejscu zamieszkania chorego(...) została podpisana żadna umowa z inną księgową. W takiej sytuacji ZUS cofnął zasiłek chorobowy za cały okres zwolnienia lekarskiego.

 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu

 • ...). Oznacza to, że jeżeli osoba niebędąca pracownikiem przepracowała niepełny miesiąc, dostaje zasiłek liczony tak, jakby przychód z niepełnego miesiąca był przychodem całego miesiąca. Natomiast w przypadku...

 • Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią ilość osób ubezpieczonych, zobowiązani są do ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz do ich wypłaty. Płatnicy, którzy nie posiadają takich uprawnień, mają obowiązek przekazywania organowi rentowemu stosownej dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania i wypłaty świadczeń. Każdy z nich odpowiada za wykonanie powierzonych zadań.

 • Dla pracownika zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński oblicza się od przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to ustala się zwykle za okres 12 miesięcy(...) listopada 2015 r. i dzieli przez 12. Od tak ustalonego średniego wynagrodzenia (tzw. podstawy wymiaru) nalicza się zasiłek. Stopa procentowa zasiłku wynika z przepisów i wynosi co do zasady 80 proc. Do...

 • Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy. Jest ono zaliczane do tzw. świadczeń krótkoterminowych. Wypłacane jest zasadniczo przez 182 dni okresu zwanego zasiłkowym. Ma ono na celu rekompensatę utraconego zarobku. Z tego też powodu jego wysokość uzależniona jest w głównej mierze od osiągniętego przez uprawnionego do zasiłku chorobowego przychodu stanowiącego