• Informacje na temat:

  zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Artykuły na temat: zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
 • Gdy nie mamy wyjścia i musimy umieścić starszą osobę w domu opieki, starajmy się...

 • Usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego, pomoc ośrodka wsparcia, opieka w domach pomocy społecznej - to formy wsparcia, z jakich korzystać mogą osoby starsze. Przypomina o nich MRPiPS w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych.

 • Gdy zachoruje nasz bliski i musimy zostać z nim w domu, możemy poprosić lekarza o zwolnienie, za które otrzymamy zasiłek opiekuńczy.

 • Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, za zatrudnionych bezrobotnych, a także za osoby mające ukończony...

 • .... Przydatne informacje « Specjalny zasiłek opiekuńczy. Bywa przyznawany np. mężowi, córce, siostrze, opiekującym się niepełnosprawnym seniorem. Wynosi 520 zł i zależy od dochodu w rodzinie (dochód nie(...) lub okresowych. « Zasiłek stały (od 30 do 529 zł miesięcznie) może być przyznany np. osobie starszej, samotnie gospodarującej, jeżeli jest ona całkowicie niezdolna do pracy. Jej dochód powinien...

 • Sejmowa komisja pozytywnie o zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada on, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku chorobowego po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

 • Moja mama zmarła trzy lata temu. Od tego czasu opiekuję się jej 89-letnią starszą siostrą, która jest niesprawna i porusza się na wózku inwalidzkim. Czy to prawda, że wejdą w życie takie zapisy, dzięki którym będę mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jakie pobierała moja mama? Aldona, Zwierzyniec.

 • Od 2016 roku matki z nowym świadczeniem. Kto otrzyma 1 tys. zł na dziecko?

  1 tys. zł miesięcznego wsparcia będzie przyznawane bez kryterium dochodowego. Może jednak spowodować utratę innych form pomocy finansowej na małoletnich.

 • ...miesięczny dochód nie przekracza 456 zł netto (na jednego członka rodziny) lub 542 zł netto, jeśli osoba starająca się o zasiłek jest samotna. Brany jest pod uwagę też wiek takiej osoby i to, czy jest(...), okresowy i celowy. Zasiłek stały (maksymalnie 529 zł miesięcznie, minimalnie 30 zł) otrzymają tylko osoby stale niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek okresowy (maks...

 • Jak uzyskać wsparcie dla osób starszych?

  ...). Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która co najmniej połowę miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym lub pobiera rentę socjalną. Dla osób, które nie ukończyły 75 lat, warunkiem otrzymania(...) dokumentów zdecyduje, czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje. z Ośrodka Pomocy Społecznej Zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają ośrodki pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) na podstawie...