• Informacje na temat:

  zobowiązanie podatkowe

Artykuły na temat: zobowiązanie podatkowe
 • Osoby rozliczające się wg skali podatkowej lub ryczałtem mogą odliczyć darowizny od dochodu. Rozliczający się wg 19-proc. podatku liniowego nie mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Gdy(...) zwierząt. Do limitu wlicza się też wartość krwi oddanej przez honorowych dawców. Adopcja serca. Tak często określa się zobowiązanie do regularnego przekazywania jakiejś kwoty na utrzymanie lub naukę...

 • Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez powiadomienia pełnomocnika

  Organy skarbowe w ostatnim okresie wykazują się ogromną aktywnością w wydawaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe. Istotnym zagadnieniem, które musi być brane przy tym pod uwagę jest to, iż zobowiązania podatkowe, co do zasady, ulegają przedawnieniu.

 • Spłata kredytu mieszkaniowego przez rodziców

  ..., z którą wystąpił poseł Stanisław Piotrowicz. Ministerstwo stwierdziło, że źródłem spłaty przez rodziców rat kredytu zaciągniętego wspólnie z dzieckiem jest ich osobiste zobowiązanie wynikające z umowy...

 • Organ podatkowy nie może podstępem zwabiać podatnika do urzędu

  Skuteczne zawiadomienie podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oznacza zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 • Umowa o pracę uzupełniona "lojalką"

  Osoba, która podejmuje pracę na podstawie stosunku pracy, najczęściej w ramach umowy o pracę, zobowiązuje się nie tylko do świadczenia pracy umówionego rodzaju. Z nawiązania relacji pracowniczej wynika też zobowiązanie do zachowania lojalności wobec pracodawcy, nawet bez zawierania odrębnej umowy. Niedozwolone "konkurowanie" z pracodawcą w trakcie zatrudnienia może więc narazić pracownika na...

 • Wniosek do TK ws. przedawnienia zobowiązań podatkowych

  RPO skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym - poinformował rzecznik.

 • ...poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Ten sam kurs, który zastosowano w celu ustalenia przychodu podatkowego, stosowany jest również dla ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia(...)          wynagrodzeń",       - Ma konto 13 "Rachunek bankowy (w euro)"; 6) obliczenie różnicy kursowej:    • zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia do wypłaty  8.379,21 zł...

 • Konsekwencje złożenia małżeńskiego zeznania podatkowego

  Małżonkowie - po spełnieniu określonych prawem wymogów - mogą wspólnie rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rezultatem skorzystania z tego przywileju jest solidarna odpowiedzialność za wykazane zobowiązanie podatkowe lub solidarna wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku. W postępowaniu podatkowym dotyczącym wspólnego rozliczenia małżonkowie występują jako jedna strona.

 • ...znajdziemy na stronie Ministerstwa w zakładce PIT kilka broszur, które szczegółowo opisują, jak obliczyć zobowiązanie podatkowe. Zanim to jednak zrobimy, sprawdźmy, czy opłaca się nam rozliczyć na(...) krokiem jest wybranie odpowiedniego formularza zeznania. Najpopularniejszym drukiem jest PIT-37 przeznaczony dla osób, które uzyskały przychody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej ze...

 • Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Przedsiębiorcy zwykle muszą odzyskiwać należności od kontrahentów przed sądem. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy zamierzają wyegzekwować wierzytelności od podmiotu zagranicznego. Procedura dochodzenia należności różni się bowiem w zależności od tego, czy dłużnik jest podmiotem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej czy poza nią.