• Informacje na temat:

  zus składki 2015 tabela

Artykuły na temat: zus składki 2015 tabela
 • Dlaczego reforma emerytalna w Polsce była konieczna?

  ...obciążane. Wystarczy wspomnieć, że tylko w ubiegłym roku ZUS uzyskał łącznie ponad 50 mld zł wsparcia z budżetu państwa i z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Z przygotowanego przez Komisję Europejską(...) cztery - osoby w wieku produkcyjnym. Tabela 2. pokazuje, jak w wybranych krajach UE kształtuje się oczekiwana długość życia osób w wieku 65 lat. Jest to zatem oczekiwany okres przez jaki emeryci będą...

 • Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

  Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Z kolei podleganie tym ubezpieczeniom wiąże się z koniecznością opłacania na nie składek. Przedsiębiorca nalicza je od podstawy wymiaru, którą ustala się w oparciu o określone wynagrodzenia. Mianowicie o prognozowane przeciętne wynagrodzenie

 • Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  szereg dodatkowych obowiązków związanych z rodzajem wykonywanej przez nich pracy. Oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń oraz comiesięcznego rozliczania za nich i opłacania do ZUS składek ubezpieczeniowych (w tym również składki na FEP), pracodawca zatrudniający osoby przy pracach szczególnych musi też prowadzić ewidencję pracowników wykonujących tego typu prace. Z kolei po zakończeniu roku

 • Konsekwencje błędów w rozliczeniach z ZUS-em

  W każdym przypadku, gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, ma obowiązek je skorygować. Zazwyczaj jednak korekta takich dokumentów niesie za sobą określone konsekwencje.

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  świadczenia naliczyć składki do ZUS.(...)Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od

 • Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - w różnych

 • Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?

  jego wartości powinien naliczyć obdarowanym osobom składki ZUS.

 • Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2015 r.

  Płatnicy, sporządzając PIT-11 za 2015 r., muszą wpisać identyfikator podatkowy podatnika. Osoby fizyczne - w zależności od statusu ewidencyjnego - posługują się w kontaktach z administracją podatkową NIP albo PESEL. To, co płatnik może zrobić, aby prawidłowo wypełnić informację o dochodach, to zwrócić się do podatnika o ujawnienie identyfikatora podatkowego oraz sprawdzić poprawność zapisu