• Informacje na temat:

  zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Artykuły na temat: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia, a szef chce, abyś nie przychodziła do firmy, może Cię zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa...

 • Ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. W tym czasie, mimo niewykonywania pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Metodyka jego wyliczania oparta jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

 • Bez obowiązku pracy na wypowiedzeniu

  Firmy i związki zawodowe są gotowe negocjować zasady zwalniania pracowników z konieczności świadczenia zadań w okresie wymówienia.

 • Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszło w życie wiele nowych regulacji Kodeksu pracy. Wśród nich znalazł się przepis dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Kodeksowe(...) resortu pracy.

 • Firma zwolni z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia, zwłaszcza gdy straci zaufanie

  Często dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę, które zawiera stosowne oświadczenie pracodawcy. Zwolnienie ze świadczenia pracy następuje z zachowaniem prawa pracownika do wynagrodzenia(...) zakładu albo dyscypliny pracy. Wydaje się niewątpliwe, że zwolnienie ze świadczenia pracy jest szczególnie zasadne w przypadku osób zatrudnionych na kierowniczym stanowisku lub innym mającym znaczenie dla...

 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 • Do istoty stosunku pracy należy zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem. Wykonywanie pracy jest więc nie tylko podstawowym obowiązkiem pracownika, ale również jego prawem. Dopuszczenie zatrudnionego do pracy jest zaś podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Nie zawsze ta generalna zasada jest stosowana, czasami bowiem pracodawcy rezygnują ze świadczenia przez pracownika pracy jeszcze w trakcie...

 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego, powinno być dostarczone do płatnika zasiłku lub odpowiednio płatnika składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje zmniejszeniem wysokości należnego świadczenia. Co prawda dni świąteczne mogą uchronić przed tą sankcją, jednak tylko wówczas

 • Koniec długiej pracy tymczasowej

  ..., a agencja nie znajdzie jej odpowiedniej pracy, konieczne będzie zwolnienie z obowiązku jej świadczenia z zapewnieniem wynagrodzenia (możliwe jest też oczywiście skorzystanie ze zwolnień lekarskich(...)Od 01.06.2017 obowiązują nowe zasady korzystania z pracy tymczasowej. W życie weszła nowelizacja, która ma ograniczyć naruszenia na rynku i ucywilizować tę formę zatrudnienia (Dz.U. z 2017 r. poz...

 • Od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulega zasada opodatkowania wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę transportu do zakładu pracy. Jak wynika za art. 21 ust 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu